Pexels denys gromov 4513043
Blog

Faillissementen stijgen

De faillissementen stijgen. Na 2 jaren met lage cijfers zien we nu weer een explosieve groei.

De oorzaken zijn divers: oorlog, energieprijzen, grondstoffenschaarste, lage euro, arbeidsschaarste… we kennen de meeste redenen heel goed. Voeg daarbij dat een aantal bedrijven door de subsidies gedurende enkele jaren kunstmatig in leven is gehouden en je begrijpt waar de tsunami vandaan komt.

Grote energiegebruikers als bakkers, tuinders en taxibedrijven zijn de pineut, maar ook andere sectoren zijn zwaar getroffen.

We zetten graag enkele belangrijke zaken mbt faillissementen op een rijtje

Voor een bedrijf failliet gaat is er de verdachte periode. Alles wat gekocht, verkocht en betaald wordt de laatste 6 maanden voor het faillissement zal door de curator onder de loep genomen worden: heeft men geen geld onttrokken aan de vennootschap? Werden bepaalde leveranciers niet bevooroordeeld tegenover andere (bevoorrechte) leveranciers?

Insolventiewet 2018

Belangrijk: iedereen verdient een nieuwe kans!

Wie in een faillissementsprocedure zit, zal opnieuw kunnen starten met een onderneming zonder het einde van het lopende faillissement af te wachten.

Goederen die de gefailleerde tijdens het faillissement verwerft – zoals bijvoorbeeld inkomsten uit nieuwe activiteiten – zullen niet langer deel uitmaken van de boedel.

Voor het bestuur geldt dat de bestuurdersaansprakelijkheid streng opgevolgd wordt. Ook de aansprakelijkheid wegens kennelijke grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement en wegens de instandhouding van eenvirtueel failliete onderneming (“wrongful trading”) blijft bestaan.

Wanneer u een onbetaalde factuur heeft bij een faillissement, dient u die in te geven via Regsol (register voor solvabiliteit) binnen het jaar. U kan de volledige procedure elektronisch opvolgen. Dit is een aanzienlijke verbetering/kostenvermindering. Aangetekende brieven zijn niet meer nodig niet om in te dienen, niet voor de curator om te informeren.

Ofwel bent u een bevoorrecht of chirografair schuldeiser. Een bevoorrecht schuldeiser heeft nog een redelijke kans op betaling, een chirografair zal zelden betaald worden. Deze laatste kan geen voorrecht of reden van voorrang inroepen.

Een of meerdere curatoren worden belast met de afhandeling van het faillissement. Dit betekent dat ze lopende bestellingen nog afwerken om zoveel mogelijk activa te kunnen realiseren om zo veel mogelijk schulden te kunnen betalen. Een contract wordt dan ook niet automatisch stopgezet. Zie dat u zeker het ontbindend beding heeft opgenomen zodat u zelf kan stopzetten. De curator beslist anders over het wel of niet verder zetten. Wanneer een contract wordt verdergezet, genereert dit een boedelschuld die door de curator geregeld zal worden.

Curator kan vordering aanvaarden, betwisten of aanhouden. Aanhouden betekent dat er nog geen zekerheid is over de correctheid van de vordering. Ze wordt als het ware ‘ on hold’ geplaatst.

Curator verkoopt beschikbare actief om zoveel mogelijk schulden te kunnen betalen en uiteraard om zijn eigen ereloon te optimaliseren.

Btw kan onmiddellijk gerecupereerd worden na uitspraak wanneer de vordering geheel of ten dele is verloren gegaan, zonder dat de overeenkomst wordt vernietigd of ontbonden. Dit is het geval wanneer de klant zich in een faillissement of gerechtelijke reorganisatie bevindt, maar in de praktijk wordt ook ruimer aanvaard dat het verlies van de schuldvordering vaststaat wanneer deze wordt ingeschreven op de rekening “Verlies en winst” (in dit kader volstaat het niet dat de vordering wordt ingeschreven onder “Provisie voor dubieuze debiteuren”). De leverancier/dienstverrichter zal het verlies van de schuldvordering ook moeten bewijzen d.m.v. alle mogelijke feiten of rechtsmiddelen (bijv. emailverkeer, herhaaldelijke aanmaningen, etc.).

Lopend contract eindigt niet automatisch (curator beslist of ontbindend beding)

Tips om de impact van faillissementen te beperken.

Weet met wie je zaken doet

Bij eerste aankoop doe een creditcheck, bij regelmatige aankoop plaats uw debiteur in opvolging zodat u snel kan ingrijpen bij de eerste negatieve signalen. Voorschot of volledige voorafbetaling vragen, levering blokkeren, doorgeven aan externe partner en management inschakelen. Bewarend beslag leggen op basis van dringendheid kan ook een optie zijn. Dit betekent dat de goederen, ook onroerende, niet verkocht mogen worden tot het beslag gelicht wordt. Je hebt dan een onderpand en dit kan omgezet worden naar uitvoerend beslag. Dat betekent dan dat het goed openbaar verkocht zal worden.

Let op: bij een faillissement heb je als beslaglegger geen voorrang op andere schuldeisers. Ook al ben jij diegene die beslag hebt gelegd, dan nog zullen schuldeisers met een recht van voorrang (bv. hypothecaire schuldeisers, de fiscus …) eerst worden uitbetaald.

Goede contracten: bij de verkoop van goederen neem zeker eigendomsvoorbehoud op. De eigendomsrechten gaan zo pas over na betaling. Zelfs na faillissement kan u de goederen gaan terughalen en zo blijft de schade beperkt.

Vraag waarborgen aan de bestuurders zaakvoerders. Een persoonlijke borg zorgt er voor dat u het bestuur kan vragen voor eigen rekening de schuld te betalen. Aangezien bij een faillissement van een vennootschap het persoonlijk vermogen buiten schot blijft, zal u een grote kans hebben dat u nog effectief betaald wordt ( tenzij de bestuurder(s) zich doelbewust onvermogend laat/ laten verklaren)

Par
Marleen Miechielsen
Partager